Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo september 2023

Hösten kommer nu smygande och med den områdesvärdarnas inbjudan till områdesträffar. Här på hemsidan kan du se när och var ditt område träffas; (Höstens områdesdagar – Västanviks Samfällighetsförening (hardypress.com). Välkommen att delta! 

Områden och vägar 
Områdesvärdarna har haft träff och gått igenom det som behöver åtgärdas i området.  
Vägansvarig har sammanställt behovet av dikesåtgärder för avrinning gata för gata. I stort sett alla vägar samt infarter måste ses över, en del mer akut än andra. 
Styrelsen konstaterar att åtgärderna måste ske succesivt allteftersom Vattenfall är klara med nedgrävningen av elen, vilket ser ut att ta mycket längre tid än planerat. 

Trafikverket Region Öst har beviljat föreningen särskilt driftbidrag för vår skadade infart vilket täcker ca 40% av kostnaden för åtgärderna.  

Trafikverket har också hållit möte med markägare längs med nya Rv 50 som kommer börja byggas 2026 och vara färdig 2028. Västanviks infart kommer att flyttas ett par hundra meter norrut enligt presenterat förslag.  

VA 
Den aktuella läckan på Rustinge-nätet har haft det största flödet någonsin uppmätt. Grävning och åtgärd kommer att påbörjas måndag 25/9. 
Västanviks VA-nät åtgärdas löpande när problem uppstår och en mer långsiktig plan avvaktar kommunens agerande i samband med Medevis utbyggnad och ombyggnationen av reningsverket. 

Den uppmärksamma har kanske noterat att ombyggnationen av dammens fisktrappa ännu inte genomförts. Detta beror på för höga vattennivåer. 

På tal om vatten vill vi påminna om att Västanvik ingår i ett vattenskyddsområde för att ge vårt dricksvatten ett utökat skydd. (Läs mer: Vattenskyddsområden – Motala kommun)  
Motala kommun avråder också från biltvätt hemma och biltvätt i verksamhetsform är givetvis inte tillåtet. Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar. Det är metaller, olja, rester från däck och vägbana och kemikalier från bilvårdsmedel. De är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. (Läs mer: Biltvätt – Motala kommun) 
 
Tack för att du är mån om vår natur och vårt dricksvatten! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen