El, VA, avfallshantering och sotning

Avfallshantering

I Västanvik gäller den kommunala stadgan för sophantering och samtliga boende måste vara anslutna till detta.

Avfallshanteringen sköts av Motala kommun. Tekniska förvaltningen, VA/renhållning, 0141-225151 . Tömning sker normalt var 14:e dag. Man kan ha sommar- eller helårsabonnemang. Mer information finns på kommunens hemsida – Länk 

Återvinning

Närmsta återvinningsanläggning finns i Tuddarp. Där har privatpersoner några kostnadsfria besök per år. 
Återvinning av glas, tidningar och förpackningar finns i Nykyrka på G:a Godegårdsvägen.

Risdeponi finns inom området. Den sköter vi om själva och riset hämtas för att bli flis.

El och VA 

El och VA finns framdraget till varje tomt. Var observant på vattenläckor, ledningar och kopplingar börjar bli gamla.
Elnätet fram till elskåpen kommer att uppdateras närmaste åren.

Nätägare till elnätet är Vattenfall Eldistribution AB (org.nr. 556417-0800) Kundservice 020-82 00 00. https://www.vattenfall.se/

Avslutningsarbeten för VA utförs lämpligen av föreningens kontrakterade entreprenörer.  Kontakta driftansvarig Torleif Andersson, tel 070-320 57 01 för mer information vid behov.

Sotning

Rovent AB sköter sotningen inom området. http://www.rovent.se/

Kontaktinfo på: http://www.rovent.se/om-oss/