Sök
Stäng denna sökruta.

VA - vatten & avlopp

Larmnummer vid fel på vatten eller avlopp 076-2758560.

Västanvik har eget system för dricksvatten och avlopp.

När Västanvik projekterades som fritidsområde för drygt 50 år sedan, planerades från början att området skulle ha ”året runt” vatten och avlopp. Vi som bor i Västanvik uppskattar stort att vi kan nyttja våra hus året om, med det bästa tänkbara dricksvattnet och vattentoaletter som fungerar oavsett årstid.

Vår dricksvattenanläggning är ursprungligen dimensionerad för att kunna leverera ca 600 liter per tomt och dygn. Det motsvarar med god marginal en normalförbrukning av vatten i Sverige.

Även om vi har god kapacitet i vår anläggning, så är det viktigt att förstå att det också finns begränsningar i hur mycket vatten som går att ta ut. Det vatten som levereras i vår anläggning ska i första hand användas till hushållsändamål, dusch och wc. Bevattning måste komma i andra hand. Som ett exempel så kan 15 fastigheter som samtidigt bevattnar sina gräsmattor med vattenspridare förbruka lika mycket vatten som vi tar in.

För dig som boende innebär detta att vi inte fritt kan vattna med spridare! Blomland/trädgårdsland och krukor får du vattna med slang med munstycke, som du stänger av när du förflyttar dig, eller med kanna.

Behöver du genomföra ett större vattenuttag t.ex. fylla på en pool, bevattna en nyanlagd gräsmatta så går detta givetvis bra, men ta kontakt med driftansvarig VA, så han och du kan planera det när vattenkapaciteten är som bäst.

Alla anläggningar kräver underhåll och störningar kan uppstå, t.ex. en vattenläcka. Vi ber dig då ta del av information, via hemsidan eller andra kanaler och begränsa vattenuttaget under den tid vi lagar eller underhåller anläggningen.

Ansvar

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att anläggningarna fungerar så att dricksvattnet är tjänligt och att avloppet inom föreningens ledningsnät uppfyller ställda krav. Inom samfälligheten sköter vi själva vatten- och avloppsanläggningen.

Kommunen

Ägande samt ansvar för drift av reningsverket ligger på Motala kommun, kostnaderna fördelas mellan samfälligheten och Medevi Brunn.

Driftsansvarig

Driftsansvarig utses av styrelsen genom att träffa avtal. För närvarande är det Anntoni Karlsson larmtelefon 076-2758560.

Driftsansvarig har det operativa ansvaret för att VA-anläggningen sköts enligt fastställda rutiner.

Vid service och andra åtgärder skall servicejournal fyllas i med tidpunkt, åtgärd och signatur. Alla tillsynsåtgärder och avläsningar samt larm förs in i journal.

Du som fastighetsägare

Vid varje fastighetsgräns finns en anslutningspunkt som markerar övergång av ansvaret från samfälligheten till fastighetsägaren. Alla ledningar och installationer på och i tomtmark tillhör den egna fastigheten.

Dagvatten får absolut inte anslutas till systemet och självklart spolar vi inte ner annat är bajs, kiss och toalettpapper i våra toaletter