Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo augusti 2023

Många platser har haft besvär av de stora regnmängderna denna sommar, och Västanvik är inget undantag. Diken och vattendrag har svämmat över och våra vägar har farit illa.

Västanviksvägen strax efter infarten från Rv50 har rämnat till följd av översvämmade marker intill. För att skadan ska kunna åtgärdas måste vattennivån först sjunka, rensning pågår. Tills dess ligger plåtar över vägen och framkomligheten är begränsad för tyngre fordon (max 3,5 ton) vilket medför att bussen stannar ute vid riksvägen. Vägansvarig återkommer med mer information löpande.
Styrelsen avser att söka de bidrag som Trafikverket utlyst för åtgärd av skador orsakade av stormen Hans.

Vatten och avlopp
I samband med att Vattenfall gräver ner elen i området byts också infartstrummor ut för att underlätta avrinning och rensning av diken pågår (om än försenat). Fastighetsägare påminns om att inte leda ner dagvatten i avloppssystemet, det är absolut inte tillåtet. Läs mer på kommunens hemsida: Dagvatten – Motala kommun. Som mest har vi uppmätt rekordmängden 800 m3 avloppsvatten på en dag under stormen Hans i våra två respektive avloppsstationer (Pojkbergsvägen och Åtorpsvägen).

Vi misstänker läcka på Rustinge vattenledning på grund av ökande vattenåtgång. Boende i Åtorp, Dalskog och Stordalen uppmanas vara observanta.

Vårt dricksvatten kontrolleras regelbundet och prover skickas till SGS för analys. Även den senaste rapporten visade att dricksvattnet är bra (tjänligt).

Skogen och områdena
Vindfällen på gemensam mark får inte omhändertas av enskilda medlemmar utan ska gå till föreningens/måndagsklubbens projekt (eller ligga kvar i enlighet med naturvårdsavtalet).
Önskemål om nedtagning av träd och sly på gemensam mark samordnas av områdesvärden (som i sin tur kontaktar skogsansvarig). På den egna tomten ansvarar fastighetsägaren för att inte växtlighet skymmer sikt eller hänger ut över vägen.På senaste mötet med områdesvärdarna presenterades många önskemål och idéer, exempelvis områdesövergripande arbetsdagar för rensning av vägundergångar samt framtagande av gemensamma planer.

Ekonomi
Likviditeten följer budget och samtliga avgifter för året är debiterade.
Hamnarna har gett 4 400 kr i lägre intäkter än budgeterat. Kostnader hittills 81 000 (budget 104 000).
Vägarna har hittills kostat 218 000 jämfört med årsbudget 304 000.
Reparationer av pumpstationer och ledningar för vatten uppgår hittills till 301 000 och årsbudget är 280 000. För avlopp är motsvarande siffror 216 000 och budget 200 000.

Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna
Sedan förra mötet har följande fastigheter bytt ägare (samtliga är registrerade som fritidsboende):Västanvik 2:56 Hallros Jessica & Magnus, Västanvik 2:239 Karlsson Ulla-Britt o Veine, Västanvik 2:140 Viberg Per, Västanvik 2:170 Anders Wiklund & Ida Tölander, Västanvik 2:67 Sigefjord Peter och Camilla, Västanvik 2:261 Svensson Pierre, Västanvik 2:317-318 Hultsten Mattias och Anna 317-318. Fastighet 336 har ändrats till helårsboende.

Vänliga hälsningar Styrelsen