Sök
Stäng denna sökruta.

Naturvårdsavtalet

Vad innebär naturvårdsavtalen?

Varje enskilt avtal föreskriver hur skogspartierna skall utvecklas under avtalstiden. De ger ramarna för hur föreningen ska sköta respektive skogsparti. 

Kort sagt kan man säga att Skogsstyrelsen ger råd till föreningen om vad som behöver göras för att sköta skogen väl, men förbjuder oss samtidigt att vidta åtgärder som är olämpliga ur naturvårdssynpunkt.

Vi är t.ex. inte tillåtna att avverka, gallra eller röja, om inte Skogsstyrelsen sanktionerat det. I vissa avtalsområden är vi förbjudna att plocka ut brännved. Hela träd, nedfallna grenar eller rester från tillåten avverkning ska i stället ligga kvar i skogen.

Medlemmar har alltså inte rätt att ta ned träd på samfälld mark, utanför den egna tomten. 

Avtalen, som löper på 50 år från tecknandet, har inbringat ca 1 miljon i intäkt till föreningen och har hjälpt till att finansiera exempelvis restaureringen av kvarndammen och föreningens Backstuga. 

Styrelsens ansvar för naturvårdsavtalen.

Nuvarande och kommande styrelser har som uppgift att bevaka att föreningen uppfyller sin del av naturvårdsavtalen under avtalstidens gång. Styrelsen ska därför alltid kontaktas innan åtgärder vidtas i den samfällt ägda skogen.

Överträdelser från enskilda medlemmar, kan leda till rättsliga åtgärder från föreningens sida.

Områdena är markerade med skylt på stolpar  eller med vita ringar och ett N på träd.

Karta över området

Sammanlagt är 140,8 hektar avtalsbundet

  • 303 Udden
  • 77 Södra udden
  • 78 Odensberg våtmarken
  • 593 Storängen, Södra Dalskogen, Hämtningsviken
  • 3238 Dalskogen
  • 3239 Dalskogen
  • 3240 Dalskogen
  • 3241 Åtorpsskogen, öster om hålvägen

 

Läs mer om naturvårdsavtal på Skogsstyrelsens webbsida: Naturvårdsavtal – Skogsstyrelsen