Sök
Stäng denna sökruta.

Förvaltning

Samfälligheten

Västanviks Samfällighetsförening består ursprungligen av 438 fastigheter/tomter. Utöver de enskilt ägda fastigheterna, har varje fastighetsägare del i de gemensamt ägda anläggningarna. I Västanvik äger vi gemensamt vägarna, färskvattensystemet, avloppssystemet. Vidare äger samfälligheten skog, åkermark, hamnar och badplatser. 

All den gemensamt ägda egendomen, kostar pengar att sköta. Kostnaderna beräknas årligen i en budget. Årsstämman fattar beslut om budgeten och via ett andelssystem fördelas en avgift på de boende. Därefter sker en utdebitering med 1 andel för fritidsboende, 2 andelar för heltidsboende. Vid växling mellan helårsboende och fritidsboende eller tvärs om så är det förhållandet den 1 november året innan debiteringsåret som är avgörande, enl. anläggningsbeslutet. Är någon mantalsskriven på fastigheten den 1 november, räknas fastigheten som helårsboende och har 2 andelar. Vid växling av boendeform t. ex. på grund av ägarbyte tillämpas samma regel. 

Om någon fastighetsägare vållar föreningen ekonomisk skada genom försumlighet, oaktsamhet eller förfarande som strider mot föreningens stadgar, regler eller föreskrifter, kan fastighetsägaren i fråga bli ersättningsskyldig för skadan.

Årsstämman/ årsmötet

Föreningsstämman är det högst beslutande organet som vi har i samfälligheten. Styrelsen beskriver i sin verksamhetsberättelse om det gångna årets aktiviteter m.m. De av årsstämman valda revisorerna granskar räkenskaperna samt styrelsens förvaltning och årsstämman beslutar sedan om styrelsen ska få ansvarsfrihet. En valberedning tar fram förslag på styrelsens sammansättning och stämman väljer ordförande och ledamöter för det kommande året. Stämman fattar också beslut om det kommande årets verksamhetsplan samt en budget med en årlig andelsavgift. På stämman har varje närvarande fastighetsägare en röst. I ekonomiska frågor tillämpas andelsröstning om någon så begär. En fastighetsägare kan lämna in motioner för beslut på stämman, sådana ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.  

Styrelsen

Styrelsen är vald av årsstämman. Styrelsens uppgift är att sköta förvaltningen under året. Det gäller ekonomin, men även andra frågor som krävs för att skötsel av mark, skog, vägar, VA ska fungera. Styrelsen har att iaktta de lagar och bestämmelser som stipuleras för en samfällighet. Särskilda regler finns i samfällighetslagen men också i anläggningsbeslutet och föreningens stadgar.

Anläggningsbeslutet

När samfällighetsföreningen bildades genomfördes av Lantmäterimyndigheten en s.k. anläggningsförrättning, beslutet fattades 1979-08-11. Anläggningsbeslutet är en beskrivning av vad som ingår i de två ingående anläggningarna (en för vägarna och en som omfattar ”resten”), beslut om andelstal m.m. 

Stadgar

Föreningens stadgar är i sin grund antagna i samband med föreningens bildande. Stadgarna utgör ramar för styrelsens mandat att sköta förvaltningen. 

Avtal med kommunen

Andra betydelsefulla dokument, som reglerar verksamheten, är de avtal som föreningens styrelse tecknat med intressenter, entreprenörer för att sköta verksamheten. Ett av de viktigaste är avtalet med kommunen om reningsverket. Detta avtal är tecknat i samband med områdets bildande. Kommunen äger reningsverket, men kostnaderna för att driva reningsverket faller till största delen på samfälligheten. Reningsverket betjänar också Medevi brunn.

Organisation/ Arbetsdagar

Vårt område är stort, det har en indelning i 10 mindre områden, vart och ett omfattande c:a 40 fastigheter. Varje område har en områdesvärd (vald på stämman). Varje område föreslår själva den utveckling och de förbättringsåtgärder man vill se inom det egna området. På stämman tas ett beslut om budget för områdenas skötsel. För större arbeten tas särskilda beslut. Åtgärderna inom området genomförs på gemensamma arbetsdagarna, vår och höst.