Sök
Stäng denna sökruta.

Anläggningsförrättningen

En gemensamhetsanläggning kallas en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som behövs för att fastigheterna ska fungera optimalt. Det kan handla om vägar, parkering, grönområden, vatten- och avloppsanläggningar med mera. Om en fastighet deltar i en gemensamhetsanläggning har fastigheten rätt att använda anläggningen men också en skyldighet att vara med och betala för anläggningens drift och underhåll. En gemensamhetsanläggning bildas vid en så kallad anläggningsförrättning. I förrättningen bestäms andelstal som visar hur stor del av kostnaderna som varje fastighet ska betala. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas ofta av en samfällighetsförening som Västanviks samfällighetsförening.

En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs av lantmäterimyndigheten, till exempel när fastigheter eller rättigheter till fastigheter ska bildas eller ändras. En förrättning är samma sak som ett tjänsteärende eller tjänstegöromål. Det är ett begrepp som i olika sammanhang syftar på det uppdrag som en viss offentlig tjänsteman ska utföra, till exempel en lantmäteriförrättning.

En samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, bildas ofta när ett bostadsområde byggs. Lantmäterimyndigheten gör då en förrättning som slår fast vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten: ett så kallat anläggningsbeslut. Ägarna av dessa fastigheter blir automatiskt medlemmar i en samfällighetsförening som ansvarar för skötseln av det som är gemensamt.

I Västanviks samfällighet är våra gemensamma vägar, parkering, grönområden, vatten- och avloppsanläggningar, osv. uppdelade i två anläggningar; anläggning 1 som innefattar våra vägar och anläggning 2 som innefattar VA-anläggningen, skogen, baden, ängarna m.m. Nuvarande anläggningsförrättning beslutades redan 1979-08-11 och är idag, med ålderns rätt, inte helt överensstämmande med dagens gemensamhetsanläggningar. Det är viktigt att anläggningsbeslutet motsvarar verkligheten så att samfällighetsföreningens ansvar inbegriper allt som förväntas men också att beslutet möjliggör den utveckling som dagens medlemmar vill, eller morgondagens.

I anläggningsbeslutet finns fastställt att fritidsboende har en andel i respektive anläggning och att helårsboende har två andelar. Med varje andel följer en kostnad och en röst på stämman.

Här finner du Protokoll anläggningsförrättning upprättat 1979.

Mer generell information finns på Lantmäteriets hemsida: Gemensamhetsanläggningar | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

En översyn och justering av nuvarande version pågår inför nästa stämma.