Sök
Stäng denna sökruta.

Skogen

Västanviks Samfällighetsförening äger förhållandevis stora skogsarealer och ängsmarker, som inte omfattas av medlemmarnas tomter. Skog som får nyttjas gemensamt som strövområden. 

Under början av 2000-talet tecknade föreningen naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, för lång tid framöver, på större delen av arealen. Avtalen är till antalet 8 och omfattar totalt 140,8 hektar, läs mera under Naturvårdsavtal. 

Avsikten är att bevara värdefull skog för kommande generationer och sköta den i samråd med Skogsstyrelsen. Det innebär planerad avverkning och återplantering. Tyvärr har vissa områden drabbats av granbarkborre som påverkar planen.
Som medlem får du icke ta ner träd eller buskar eller vidta andra åtgärder på samfälld mark utan tillstånd från styrelsen. Önskemål om gallring samordnas av områdesvärdarna.

Kontakta skogsansvarig i styrelsen om du har frågor: Carina Berger Svensson, , 070-4389792 

Rutiner/regler kring föreningens skogsinnehav

Skog med naturvårdsavtal

1. Områdesvärdar samlar in önskemål från tomtägarna i området vilka åtgärder man vill ha
genomförda. Träd som man vill ta bort ska märkas på lämpligt sett, ej permanent.
2. En gång per år under senhösten görs en genomgång av det som områdesvärdarna samlat in
tillsammans med en representant från Skogsstyrelsen.
3. Då noteras vilka åtgärder som kan genomföras utifrån naturvårdsavtalet.
4. Deltagare: Representant från Skogsstyrelsen, skogsansvarig i styrelsen, områdesvärd i
aktuellt område, samt vid behov föreningens entreprenör för skogsåtgärder. Protokollförare
bör medfölja, så att protokollet blir korrekt.
5. Genomgång och beslut noteras i protokoll.
6. Protokollet sänds till Skogsstyrelsen för godkännande.
7. Beslut fastställs i styrelsen.
8. Nu kan tillfälliga markeringar tas bort och beslutade åtgärder markeras permanent.
9. Åtgärderna verkställs.

Skog utan naturvårdsavtal

1. Områdesvärdar samlar in önskemål från tomtägarna i området vilka åtgärder man vill ha
genomförda. Träd som man vill ta bort ska märkas på lämpligt sett, ej permanent.
2. En gång per år under senhösten görs en genomgång av det som områdesvärdarna samlat in.
3. Då noteras vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra utifrån plan för områdets framtida
utveckling.
4. Deltagare: Skogsansvarig i styrelsen, områdesvärd i aktuellt område, samt vid behov
föreningens entreprenör för skogsåtgärder. Protokollförare bör medfölja, så att protokollet blir
korrekt.
5. Genomgång och beslut noteras i protokoll.
6. Områdesvärdar får tillfälle att lämna synpunkter på protokollet innan det fastställs.
7. Beslut fastställs i styrelsen.
8. Nu kan tillfälliga markeringar tas bort och beslutade åtgärder markeras permanent.
9. Åtgärderna verkställs.
10. Under resten av året finns bara möjlighet till akuta åtgärder av säkerhetsskäl