Sök
Stäng denna sökruta.

Stadgar

Stadgar

Fastställda på årsstämma 2014-05-10
Stadgar  församfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
§ 1 Firma.
Föreningens firma är Västanviks Samfällighetsförening.
§ 2 Säte.
Föreningen skall ha sitt säte i Motala kommun, Östergötlands län
§ 3 Ingående samfälligheter
Det eller de anläggningsbeslut som Lantmäterimyndigheten fatta om ingående gemensamhetsanläggningar är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar Motala Västanvik ga:1 och Motala Västanvik ga:2.
§ 4 Grunderna för förvaltningen.
Samfällighetsföreningen skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om gemensamhetsanläggningarnas ändamål.
§ 5 Medlem
Medlem är ägare till fastighet som har del i samfälligheterna upptagna under § 3.
§ 6 Styrelse
För föreningen skall finnas en styrelse som skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter och minst en och högst tre suppleanter.
§ 7 Styrelse val.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma, för en tid av två år. Fyllnadsval på ett år kan förekomma.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Dessa val gäller för ett år.
§ 8 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista.
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall förutom tid och plats innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara, men har ej rösträtt.
§ 9 Styrelse beslutsförhet, protokoll.
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening kring vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse, om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som
deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden, lett sammanträdet och ytterligare en ledamot.
§ 10 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1. förvalta samfällighetsföreningens tillgångar
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper fördelat på respektive gemensamhetsanläggning.
3. föra anteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 11 Fonder
Till föreningens underhålls- och förnyelsefonder skall årligen avsättas minst 2 % av ordinarie avgift till respektive gemensamhetsanläggning. Beslut om disposition av fonder fattas av stämma.
§ 12 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och minst en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 13 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar 1/1 – 31/12.
§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under perioden 1 april till 15 maj, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan, när
den finner det erforderligt, utlysa extrastämma.
Om stämma skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse, inklusive resultat- och balansräkningar, och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat (budget) finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§ 15 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftliga personliga kallelser. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 30 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 14 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavlor.
§ 16 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Styrelsen skall bereda ingivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna.
§ 17 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare vid stämman
3 val av två justeringsmän tillika rösträknare
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 i förekommande fall framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
7 ersättningar till styrelsen och revisorerna
8 förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
9 val av styrelseledamöter och suppleanter, utseende av ordförande
10 val av revisorer och suppleanter
11 val av valberedning
12 övriga anmälda frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§, lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall i protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultat.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 19 Protokoll, justering och tillgängligt
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
§ 20 Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut på ordinarie föreningsstämma. Beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet.