Medlemsinfo november 2023

Från styrelsens senaste möte kan noteras:

Ombyggnationen av omlöpet vid dammen är klart. Nu kommer fiskarna lättare upp. När arbetet pågick fick två fiskar hjälp av handkraft att ta sig förbi. Det finns ett inslag på hemsidan där man kan se hur det gick till.

Arbetsgruppen för anläggningsbeslutet jobbar på. Man söker nu experthjälp för att klara ut de nya lagbestämmelserna.

Det har varit ett nytt möte med kommunen om reningsverkets modernisering. Ett bekymmer som vi måste lösa är att få ned mängderna smältvatten och regn som tränger in i systemet. I maj kommer kommunen kalla till nytt möte med mer information om kostnader och åtgärder.

Skogsansvarig Carina har samlat in uppgifter om önskade skogsåtgärder från områdesvärdarna inför en genomgång med Skogsstyrelsen. Förberedelser inför vårens planteringar är klara, litet idogt gäng som gjort det. Skogsbruksplanen är reviderad och kommer att läggas ut på hemsidan.

Nya blå parkeringstillstånd kommer att delas ut via områdesvärdarna, de gäller from 1 januari 2024 och ersätter de gula som då blir ogiltiga.

Entreprenören som hjälper Vattenfall med nedgrävning av elledningarna kommer att bara behjälplig med diken och brotrummor vid infarter.

Efter att den stora läckan på Dalskogsvägen har vi på nytt fått oroande ökning av vattenförbrukningen på Rustninge sidan. Läcksökning pågår.

Det har kommit nya regler för avfallshantering i hamnar. Då vi inte har någon extern uthyrning eller några gästhamnsplatser kommer vi att söka dispens från reglerna om bla latrinhantering.

Budgetarbetet för 2024 har dragits igång bla med att inhämta önskemål från områdesvärdar och hamnkaptener.

Sedan senaste rapporten har vi nya medlemmar på tomt 242 Lars och Gun Lagenfelt och tomt 279 Tomas Ericsson och Jennie Spännar.

Styrelsen har sitt sista möte för året 12 december.