Medlemsinfo jan 23

Styrelsen har haft årets första möte med rapporter från alla verksamhetsområden.
Föreningsstämman planeras till början av maj i enlighet med stadgarna: https://vestanvik.se/forvaltning/stadgar. Dag spikas så snart som lämplig lokal bokats.

Skogsansvarig rapporterade skriftligen att Vida Skog är klara med avverkningen och att Rune J åtgärdat det mesta som hade avtalats. Genomgång med områdesvärdarna planeras till våren.

Vägansvarig rapporterade att vändplanen på vägen till Medevi måste åtgärdas om virket ska kunna transporteras bort. Han fick i uppdrag att ordna det med hjälp av entreprenör. Vägansvarig berättade också att många diken och infartstrummor behöver rensas.

  Områdesansvarig rapporterade att inget förslag på ny områdesvärd till område 6 har inkommit samt att ripupplaget är till fixat så det går att lämna ris. Marken runt risupplaget kommer att städas upp.
  Styrelsen har beslutat att se över vägskyltarna, som börja se ganska otydliga ut. Dessutom är det inte samma stil inom hela området.

   VA – ansvariga berättade att det med hänsyn till förbrukningssiffrorna befaras finnas någon mindre läcka inom området för vatten för Västanvik TS (tomt 5 Backstugan t.o.m. 186) Alla manas till uppmärksamhet.
   Aktuella vattenprover visar på tjänligt (bra) dricksvatten.   
   På nästa styrelsemöte i februari kommer Anders Edholm från kommunen och presenterar lite mera om upprustningen av reningsverket.              

   Hamnansvarig berättade att han kommer att ha en genomgång med hamnkaptenerna under februari inför den stundande båtsäsongen. Det finns en del underhållsbehov i de olika hamnarna, bl.a. angöringen av bryggan i Inre Odensberg, vattenfyllda flottörer till bommar m.m.

   Kassören rapporterade att likviditeten följer budgetkurvan. Styrelsen informerades om bokslutsläget och diskuterade utkast till budget 2023. Den stora okända posten är kostnaderna för reningsverket för andra halvåret. Läget känns betryggande.

   Som tidigare meddelats kommer samfälligheter att bli redovisningsskyldiga för moms. Alltså måste vi lägga på moms på de avgifter vi fakturerar. Samtidigt får vi göra avdrag för momsen som vi betalar för varor och tjänster vi köper.  Sen finns det några kostnader som inte har moms, såsom arvoden, försäkringspremier och bankkostnader samt vissa varor som har lägre %-sats. Detta kommer att leda till en något höjd avgift.

   Styrelsen har beslutat att den preliminära avgiften för första halvåret som ska betalas senast 28 februari ska vara 2 700:- inkl. moms per andel. Fördelning mellan vägar och resten kommer att framgå av budgethandlingarna inför stämman.

   Priset för att låna släpvagnen justeras till 125:- för 3 timmar (100:- plus moms) och 225:- för heldag varav moms 45:- detta gäller fr.o.m 1 februari.

   Vänliga hälsningar,
   Styrelsen